Vadovaudamasi Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimu Nr. V – 3090„Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“ ir Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. D-1

Kalvarijos gimnazija 2020 m. pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0135 „Sveikas jaunimas - sveika bendruomenė“.

Sveikiname Vilių Malinauską, IV b klasės mokinį, Lietuvos mokinių 69-osios matematikos olimpiados Kalvarijos savivaldybės etape užėmusį III vietą. Mokinį olimpiadai ruošė matematikos mokytoja metodininkė Zita Valinčienė.

Sveikiname Liepą Jankauskaitę, II c klasės mokinę, ir Gerardą Jocytę, IV b klasės mokinę, Lietuvos mokinių 59 –sios chemijos olimpiados Kalvarijos savivaldybės etapo III vietos laimėtojas. Mokines olimpiadai ruošė chemijos vyr. mokytoja Daiva Jarašienė.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra 2021 – 01 – 07 d. Kalvarijos gimnazijai suteikė Europos solidarumo korpuso Kokybės ženklą, kuriuo gimnazija įgyja savanoriškai veiklai priimančios organizacijos statusą.

Dėkojame visiems, dalyvavusiems akcijoje „Knygų Kalėdos“. Akcijos metu mūsų gimnazijos bendruomenė bibliotekai padovanojo 25 egz. knygų.

Gruodžio mėnesį 2b ir 3b klasės mokiniai dalyvavo respublikiniame 1-4 klasių integruoto anglų kalbos ir technologijų kūrybinių darbų virtualiame konkurse „Kuriu žiemužės pasaką“.

Gruodžio 9 dieną Kalvarijos gimnazijos 3b klasės mokiniai dalyvavo integruotoje tikybos bei dailės ir technologijų pamokoje. Pamoką vedė mokytojos Ilona Čirvinskienė ir Laima Burinskienė. Pamokos tikslas – skatinti domėjimąsi įsikūnijimo paslaptimi, puoselėti meninę saviraišką, kūrybingumą.